Prenájom nehnuteľností a zdanenie príjmov za rok 2016

Registračná povinnosť

Fyzická osoba (občan), ktorá chce prenajímať nehnuteľnosť na území SR, je v súlade s §49a ods.2 Zákona o dani z príjmov povinná oznámiť túto skutočnosť príslušnému daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy prvýkrát prenajala nehnuteľnosť (napr. pri prenájme od 15. 11. 2016 je registrácia povinná do 31.12.2016). Po splnení oznamovacej povinnosti pridelí daňový úrad prenajímateľovi daňové identifikačné číslo, ktoré uvedie v daňovom priznaní (typ B) podanom za dané zdaňovacie obdobie. V prípade, že je daňovník registrovaný na daňovom úrade na vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti, registrovať ani oznámiť prenájom nehnuteľnosti správcovi dane nemusí.

Zdaňovanie príjmov z prenájmu

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká daňovníkovi vtedy, ak úhrn všetkých zdaniteľných príjmov (zo zamestnania, živnosti, podnikania a pod.) presiahnu 1 901,67 Eur za rok 2016. Ak príjmy z prenájmu nehnuteľnosti presiahnu 500 Eur za rok, prenajímateľ je povinný tieto príjmy zahrnúť vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. Do základu dane je zahrnutý celkový súhrn príjmov z prenájmu, ktorý môže byť znížený o sumu oslobodenú od dane (vo výške spomínaných 500 Eur).

Uplatnenie výdavkov

Základ dane môže byť znížený o skutočné a preukázateľné výdavky priamo súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti (napríklad nájomné, energie, odvoz odpadu a pod.). V prípade uplatnenia oslobodenia od dane pri príjmoch sú výdavky vypočítané rovnakým pomerom ako je pomer príjmov zahrnutých do základu dane k celkovým príjmom.

Príklad:

Pán Eugen v roku 2016 prenajímal byt.  Príjem z prenájmu bol vo výške 4 800 Eur a výdavky súvisiace z prenájmom vo výške 1 800 Eur. Pri príjmoch z prenájmu si uplatnil sumu oslobodenú od dane vo výške 500 Eur, čiže príjmy zahrnuté do základu dane mal vo výške 4 300 Eur (4 800 Eur – 500 Eur). Pri kalkulácii svojich výdavkov musí uplatniť rovnaký pomer ako pri príjmoch (príjmy zahrnuté do základu dane ku celkovým príjmom) a preto daňovom priznaní uplatní výdavky vo výške 1 612,50 Eur (4 300 Eur / 4 800 Eur * 1 800 Eur).

 

Prenájom nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príjem z prenájmu si môžu rozdeliť napoly alebo v inom dohodnutom pomere (ak je pre nich výhodnejší). Rovnakým pomerom si rozdelia aj preukázateľné výdavky, pričom obaja si môžu uplatniť oslobodenie od dane vo výške 500 Eur.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti

Ak daňovník dosiahol v danom období iba príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (nemal príjem zo zamestnania, živnosti alebo podnikania), nemôže si pri podaní daňového priznania znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka prípadne nezdaniteľnú časť na manželku.

Share Post :

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.