Skutočné alebo paušálne výdavky?

Ste živnostník a rozhodujete sa, či za rok 2016 uplatniť skutočné alebo paušálne výdavky? Ktorý spôsob uplatnenia výdavkov je pre Vás výhodnejší môžete posúdiť podľa nasledujúceho porovnania a príkladu:

Daňové priznanie

Fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia sú povinné podať daňové priznanie za rok 2016 v prípade, ak ich celkové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1 901,67 Eur. Daňové priznanie sú povinní podať do 31. marca 2017, prípadne môžu požiadať o predĺženie lehoty o najviac 3 kalendárne mesiace (6 mesiacov v prípade príjmov plynúcich zo zdrojov zo zahraničia).

Živnostník sa môže rozhodnúť pre jeden s nasledujúcich spôsobov uplatnenia výdavkov, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenia alebo udržanie príjmov:

 • Paušálne výdavky
 • Skutočné preukázateľné výdavky na základe tzv. daňovej evidencie
 • Skutočné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva

Ak mal daňovník počas zdaňovacieho obdobia okrem príjmov zo živnosti aj iné druhy príjmov z podnikania, môže sa rozhodnúť len pre jeden z vyššie uvedených spôsobov uplatnenia výdavkov pre všetky svoje príjmy.

Paušálne výdavky

V prípade, že živnostník nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia, môže uplatniť tzv. paušálne výdavky vo výške 40 % úhrnu príjmov z podnikania. Výška paušálnych výdavkov je pre rok 2016 limitovaná sumou 5 040 Eur ročne.  V prípade, že daňovník začal podnikateľskú činnosť v priebehu roka, uplatní si paušálne výdavky vo výške 420 Eur mesačne vrátane mesiaca, v ktorom získal živnostenské oprávnenie.

Výhody: 

 • nižšia náročnosť na administratívu
 • eliminácia nákladov na vedenie účtovníctva (spravidla náklady na externú účtovnícku spoločnosť)

Nevýhody:

 • nízke percento pre uplatnenie daňových výdavkov (oproti skutočným výdavkom), ktoré môže výrazne zvýšiť základ dane a tým aj daňovú povinnosť daňovníka.

Skutočné výdavky

Ak sa živnostník rozhodne pre tento spôsob uplatňovania daňových výdavkov, postupuje podľa § 2 písm. i) a § 19 až 21 Zákona o dani z príjmov, pričom ide o výdavky preukázateľne vynaložené a zaevidované v daňovej evidencii alebo v účtovníctve.

Daňová evidencia

Forma vedenia daňovej evidencie nie je zákonom predpísaná a daňovník sa môže rozhodnúť v akej forme bude vedená, pričom vedie evidenciu o:

 • Príjmoch a výdavkoch v časovom slede a členení potrebnom na zistenie základu dane
 • Hmotnom a nehmotnom majetku
 • Zásobách, pohľadávkach a záväzkoch

Ak sa podnikateľ rozhodne pre evidenciu prostredníctvom daňovej evidencie, nie je považovaný za účtovnú jednotku a k daňovému priznaniu neprikladá účtovné výkazy – Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch).

Jednoduché účtovníctvo

Živnostník je v tomto prípade považovaný za účtovnú jednotku a svoje príjmy, výdavky, majetok a záväzky eviduje predpísanou formou (Opatrenie MF SR č. MF827076/2007-74 v znení neskorších predpisov) prostredníctvom jednoduchého účtovníctva. Pre potreby daňového priznania je povinný zostaviť účtovnú závierku a prílohou daňového priznania sú aj výkazy jednoduchého účtovníctva:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Výkaz o majetku a záväzkoch

Výhody: 

 • Evidencia skutočných nákladov, ktoré väčšinou prevyšujú hranicu 40 % zo sumy zdaniteľných príjmov

Nevýhody:

 • Náročnosť na administratívu, evidenciu dokladov a náklady na vedenie účtovníctva a spracovanie daňového priznania.

 

Príklad:

Pán Karol dosiahol v roku 2016 príjmy vo výške 12 000 Eur. Jeho výdavky z podnikateľskej činnosti boli 5 200 Eur a do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne zaplatil odvody vo výške 1 680 Eur. Ak sa rozhodne uplatniť paušálne výdavky, jeho daňové výdavky budú vo výške 6 480 Eur (40 % z celkového príjmu 12 000 Eur + odvody). V daňovom priznaní uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 3 803,33 Eur.

Porovnanie spôsobov uplatnenia daňových výdavkov a výpočet dane z príjmov:

Spôsob uplatnenia výdavkov živnostníka Skutočné výdavky Paušálne výdavky
Úhrn zdaniteľných príjmov 12 000,00 12 000,00
Daňové výdavky spolu 6 880,00 6 480,00
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 3 803,33 3 803,33
Daň z príjmov za rok 2016 250,16 326,16
Úspora na dani -76,00

 

Z  porovnania vyplýva, že uplatnenie skutočných výdavkov živnostníka je v tomto prípade výhodnejšie ako paušálne výdavky. Živnostník však musí počítať aj s výdavkami na vedenie účtovníctva, ktoré musí započítať do kalkulácie. Rovnako treba brať do úvahy vymeriavací základ pre zdaňovacie obdobie pre účely kalkuláciu odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ktorý je zvyčajne vyšší pri paušálnych výdavkoch a môže zvýšiť náklady živnostníka v nasledujúcom zdaňovacom období.

Na záver možno skonštatovať, že výhodnosť jednotlivých typov uplatňovania výdavkov závisí od viacerých skutočností. V prípade živnosti zameranej na poskytovanie služieb s nižšími režijnými nákladmi býva uplatnenie paušálnych výdavkov výhodnejšie. Naopak pri živnostiach s vyššími nákladmi na prevádzku (vo všeobecnosti náklady vyššie 40 % z celkových príjmov) je výhodnejšie uplatniť skutočné výdavky.

Máte ďalšie otázky týkajúce sa tejto témy? Potrebujete poradiť, ktorý spôsob je pre Vás výhodnejší? Kontaktujte nás.. J

Share Post :

More Posts

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.