Daň z motorových vozidiel

V termíne do 31. januára 2017 je potrebné podať daňové priznanie z motorových vozidiel za rok 2016. V tomto článku nájdete, koho sa táto povinnosť týka, aké vozidlá sú predmetom dane, ako správne vypočítať daň a podať daňové priznanie.

Vozidlá podliehajúce dani z motorových vozidiel

Predmetom dane je vozidlo, ktoré je:

 • používané na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť,
 • evidované v Slovenskej republike.

Daňovník dane z motorových vozidiel

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa jednu z nasledujúcich možností:

 • je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla,
 • má v doklade ako držiteľa zapísanú svoju organizačnú zložku (spoločnosť),
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela (v prípade fyzických osôb) alebo zanikla alebo bola zrušená (týka sa právnických osôb),
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá vozidlo na podnikanie nepoužíva.

Daňovníkom je aj zamestnávateľ, ktorý vypláca svojmu zamestnancovi cestovné náhrady za použite súkromného vozidla, ktoré nepoužíva na podnikanie.

Základ dane

 1. Elektrické vozidlá – základ dane v prípade elektromobilov sa určuje v závislosti od výkonu motora v kW
 2. Osobné vozidlá – základom je zdvihový objem valcov v cm3 uvedený v technickom preukaze vozidla
 3. Úžitkové vozidlá – základom dane je najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonáchpočet náprav podľa dokladu.

Ročná sadzba dane

Elektromobilom (vozidlám s jediným zdrojom energie – elektrinou) je priradená nulová ročná sadzba dane.

V prípade osobných automobilov sú určené nasledovné ročné sadzby dane:

Zdvihový objem valcov motora v cm3 Ročná sadzba dane v Eur
nad do (vrátane)
150 50
150 900 62
900 1 200 80
1 200 1 500 115
1 500 2 000 148
2 000 3 000 180
3 000 218

 

Ročné sadzby pre úžitkové vozidlá nájdete v prílohe č. 1 Zákona o dani z motorových vozidiel (link).

Úprava ročnej sadzby dane

Zvýšenie alebo aj zníženie ročnej sadzby dane je závislé od mesiaca prvej evidencie vozidla nasledovne:

 • Počas prvých 36 mesiacov počnúc prvej evidencie vozidla je ročná sadzba znížená o 25 %,
 • Nasledujúcich 36 mesiacov je ročná sadzba znížená o 20 %,
 • Ďalších nasledujúcich 36 mesiacov je sadzba znížená o 15 %,
 • Po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov od prvej evidencie sa počas nasledujúcich 36 mesiacov použije ročná sadzba dane podľa prílohy zákona,
 • Po uplynutí 144 mesiacov sa použije ročná sadzba dane zvýšená o 10 % počas nasledujúcich 12 mesiacov,
 • Po uplynutí 156 kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane zvýšená o 20 %.

Ak je vozidlo podliehajúce dane počas zdaňovaného obdobia na rozmedzí medzi jednotlivými intervalmi znižujúcimi základ dane, vtedy sa ročná sadzba dane zníži pomerne v závislosti od mesiaca registrácie.

Príklad:

Sadzba dane vozidla s dátumom evidencie 25. marca 2013 pri podaní daňového priznania za rok 2016 je znížená nasledovne: vo februári 2016 uplynulo od prvej registrácie prvých 36 mesiacov a vozidlo prechádza z 25 % do 20 % zníženia sadzby dane. Za mesiace január a február sa použije 25 % zníženie sadby dane a pre ďalšie mesiace počnúc marcom sa použije 20 % zníženie ročnej sadzby dane.

V prípade hybridného motorového alebo elektrického vozidla je upravená ročná sadzba dane následne znížená o 50%.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • Vyradeniu vozidla z evidencie
 • Ukončeniu alebo prerušeniu podnikania
 • Zániku daňovníka bez likvidácie
 • Zmene držiteľa vozidla
 • Ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa (pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená)
 • Ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Príklad:

Pán Karol (živnostník) nadobudol vozidlo od spoločnosti Autostop, s.r.o., ktorá toto vozidlo používala na podnikateľskú činnosť. K zmene držiteľa vozidla došlo 13. júla 2016 a teda spoločnosti Autostop, s.r.o. zaniká daňová povinnosť dňa 31. júla 2016

Keďže pán Karol kúpil vozidlo od spoločnosti, ktorá ho využívala na podnikanie a vozidlo bolo predmetom dane iného daňovníka, daňová povinnosť mu vzniká dňa 1. augusta 2016. Ak by vozidlo kúpil od fyzickej osoby – nepodnikateľa, daňová povinnosť by mu vznikla 1. júla 2016.

Výpočet pomernej časti dane

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikla aj zanikla daňová povinnosť, daňovník zaplatí pomernú časť dane. Pomerná časť je vypočítaná: 1/12 ročnej sadzby dane x počet kalendárnych mesiacov, počas ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Príklad:

Pán Karol nadobudol vozidlo v júli 2016 a vozidlo bolo použité na podnikanie nasledujúcich 6 mesiacov. Nadobudnutý osobný automobil (M1) s objemom motora 1 150 cm3 bol zaradený do evidencie 1. októbra 2015 (zníženie ročnej sadzby vo výške 80 Eur o 25 %).

Pomerná časť dane pre vozidlo je počítaná nasledovne: 60 Eur (80 Eur x 0,75) / 12 x 6 = 30 Eur.

Platenie dane a povinnosť platenia preddavkov dane

V termíne na podanie daňového priznania je daňovník povinný aj zaplatiť daň z motorových vozidiel, zníženú o preddavky (pokiaľ boli v zdaňovacom období platené).

Na základe podaného priznania môže daňovníkovi vzniknúť povinnosť platiť preddavky v prípade nasledovnej predpokladanej výšky dane na nasledujúce zdaňovacie obdobie:

 • Do výšky 700 Eur dane z motorových vozidiel – daňovník neplatí preddavky na daň v roku 2017
 • Pri dani viac ako 700 Eur a zároveň menej ako 8 300 Eur – daňovník platí štvrťročné preddavky na daň z motorových vozidiel
 • Pri dani viac ako 8 300 Eur – daňovník platí mesačné preddavky.

K správnej kalkulácii dane z motorových vozidiel za rok 2016 vám môžu pomôcť aj poučenie k daňovému priznaniu za rok 2016 zverejnené Ministerstvom financií SR tu.

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok týkajúcich sa dani z motorových vozidiel za rok 2016 nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Share Post :

More Posts

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.