Nepeňažný príjem zamestnanca

Čo je to nepeňažný príjem?

Okrem peňažného plnenia je príjmom zamestnanca aj tzv. nepeňažné plnenie, teda plnenie dosiahnuté zámenou a ocenené bežnými cenami. Ide napríklad o použitie firemného auta na súkromné účely, o poskytnutie pôžičky zamestnávateľom za nižší prípadne nulový úrok, príspevok na životnú poistku, preplatenie nájomného v mene zamestnanca, preplatenie očkovania prípadne iného lekárskeho zákroku a podobne.

Akým spôsobom možno poskytnúť nepeňažný príjem?

Zamestnávateľ pri poskytnutí nepeňažného príjmu môže postupovať týmito spôsobmi:

 • Nepeňažné plnenie nie je navýšené (je považované za brutto príjem zamestnanca)
 • Nepeňažné plnenie je navýšené (teda ide o netto príjem zamestnanca)

Nepeňažné plnenie bez navýšenia

Tento spôsob bol uplatňovaný ako jediný možný do roku 2014 a môže byť uplatňovaný zamestnávateľom aj naďalej. Z hodnoty nepeňažného plnenia zamestnávateľ zrazí preddavok na daň z príjmov a zároveň odvedie sociálne aj zdravotné odvody. Zamestnanec týmto spôsobom dostane menej, ako je hodnota nepeňažného plnenia.

Nepeňažné plnenie s navýšením

Od roku 2015 môžu zamestnávatelia uplatniť aj druhý spôsob poskytnutia nepeňažného príjmu, kedy sa jeho hodnota zvýši o tzv. navýšené nepeňažné plnenie (podľa postupu v prílohe č. 6 Zákona o dani z príjmov). Preddavky na daň z príjmov, sociálne aj zdravotné poistenie sú vyčíslené z tohto navýšeného nepeňažného plnenia, platí ich zamestnávateľ a sú súčasťou jeho daňových výdavkov.

Možnosť navýšenia nepeňažného príjmu nemožno uplatniť pri:

 • Poskytnutí motorového vozidla zamestnávateľa zamestnancovi na služobné a súkromné účely
 • Nepeňažnom plnení od bývalého zamestnávateľa poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia
 • Odmene za výkon funkcie predsedu, člena alebo zapisovateľa volebnej komisie alebo komisie pre referendum a sčítacieho komisára.

Výpočet nepeňažného plnenia s navýšením

Navýšenie nepeňažného plnenia sa označuje aj ako brutácia a pozostáva z týchto krokov:

 1. Určenie sumy plnenia rozhodujúcej pre uplatnenie sadzby dane
 2. Navýšenie čistého nepeňažného plnenia na základ dane
 3. Navýšenie na tzv. navýšené nepeňažné plnenie pomocou sadzieb platných pre sociálne a zdravotné poistenie

Príklad:

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi pri príležitosti jeho pracovného výročia hodinky v hodnote 250 Eur (nepeňažné plnenie zamestnanca).

Riešenie 1 (navýšený nepeňažný príjem):

 1. Keďže hodnota nepeňažného plnenia je nižšia ako hodnota plnenia (P), suma čiastočného nepeňažného plnenia je vypočítaná ako ČNP = NP / (1-SD), teda 250 Eur / (1-0,19) = 308,64 Eur.
 2. Navýšené nepeňažné plnenie vypočítame ako NNP = ČNP / (1 – PP) a teda 308,64 / (1–0,134) = 356,40 Eur.
 3. Poistné na zdravotné a sociálne poistenie za zamestnávateľa vo výške 35,2% z navýšeného nepeňažného plnenia je vo výške 125,45 Eur.

Celkové náklady zamestnávateľa (daňové výdavky) sú vo výške: 356,40 Eur + 125,45 Eur = 481,75 Eur. V prípade navýšeného nepeňažného plnenia neplatí zamestnanec odvody na sociálne a zdravotné poistenie ani preddavok na daň z príjmov, keďže sú hradené jeho zamestnávateľom.

Riešenie 2 (nepeňažný príjem bez navýšenia):

 1. Z hodnoty nepeňažného príjmu vo výške 250 Eur sú vypočítané odvody na sociálne a zdravotné poistenie (zjednodušene 13,4 %), čo predstavuje sumu 33,50 Eur.
 2. Základom dane z príjmov je rozdiel príjmu a odvodov vo výške 216,50 Eur (250 – 33,50); preddavok na daň (19 %) je vo výške 41,14 Eur.
 3. Odvody zamestnávateľa predstavujú (zjednodušene 35,2 % z hodnoty nepeňažného príjmu) sumu 88 Eur (250 x 0,352)

V tomto prípade má zamestnávateľ daňové náklady vo výške 338 Eur (250+88) a náklady zamestnanca predstavujú sumu 74,64 Eur (33,50+41,14).

Share Post :

More Posts

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.