Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Previos Post

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Sociálny fond  – základné pojmy

Sociálny fond je tvorený finančnými prostriedkami podniku alebo inej organizácie, prostredníctvom ktorých sa realizuje podniková sociálna politika v oblasti starostlivosti o ich zamestnancov.

Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ (fyzické aj právnické osoby), ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo podobnom pracovnom vzťahu (napr. štátnozamestnanecký vzťah). Pokiaľ má zamestnávateľ so zamestnancami uzavretú výhradne dohodu o pracovnej činnosti, nie je zo zákona povinný tvoriť sociálny fond z týchto miezd.

Zamestnávateľ nie je povinný viesť prostriedky vytvoreného sociálneho fondu na osobitnom bankovom účte. Je však povinný tvorbu a čerpanie sociálneho fondu evidovať na osobitnom analytickom účte v účtovníctve.

Tvorba sociálneho fondu

Sociálny fond je tvorený ako úhrn:

 • povinného prídelu – vo výške 0,6 % až 1 % zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu (tzv. základ).

Zamestnávateľ, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku, je povinný tvoriť sociálny fond prídelom vo výške 0,6 % zo základu.

Pokiaľ tento zamestnávateľ dosiahol zisk za predchádzajúci kalendárny rok a súčasne splnil všetky daňové povinnosti voči štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, môže v nasledujúcom roku tvoriť sociálny fond prídelom až 1 % zo základu. Tvorba sociálneho fondu povinným prídelom je pre zamestnávateľa daňový výdavok.

 • ďalšieho prídelu vo výške:
  • dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vnútornom predpise, najviac vo výške 0,5 % zo základu alebo
  • sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky stanovené týmto zákonom (dochádzanie verejnou dopravou), najviac však vo výške 0,5 % zo základu; pričom oba ďalšie prídely sa navzájom vylučujú a nemôžu sa kombinovať;

Pokiaľ nie je v kolektívnej zmluve dohodnutý ďalší prídel, je zamestnávateľ povinný poskytnúť príspevok z ďalšieho prídelu do sociálneho fondu ako kompenzáciu výdavkov na dopravu do a zo zamestnania verejnou dopravou a to takému zamestnancovi, ktorého mesačná mzda nedosahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zistenej Štatistickým úradom SR.

Tvorba sociálneho fondu z ďalšieho prídelu je u zamestnávateľa, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku daňovým výdavkom.

 • ďalších zdrojov fondu, ktorými môžu byť zdroje podľa Zákona o sociálnom fonde alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu. Zamestnávateľ , ktorý vytvára zisk, môže prispievať do fondu prídelmi z použiteľného zisku.

Tvorba sociálneho fondu z ďalších zdrojov nie pre zamestnávateľa daňovým výdavkom.

Použitie sociálneho fondu

Podmienky tvorby a poskytnutia príspevkov zo sociálneho fondu zamestnancom upraví zamestnávateľ vo vnútornom predpise. Pokiaľ u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, sú podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom príspevky zo sociálneho fondu na nasledovné:

 • stravovanie zamestnancov na rozsah ustanovený osobitnými predpismi – § 152 Zákonníka práce
 • doprava do/zo zamestnania
 • účasť na kultúrnych a športových podujatiach
 • rekreácie a služby zamerané na regeneráciu pracovnej sily
 • zdravotná starostlivosť
 • sociálna výpomoc a peňažné pôžičky
 • doplnkové dôchodkové sporenie (okrem povinného príspevku zamestnávateľa)
 • iná sociálna politika zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Zdanenie príspevkov zo sociálneho fondu

Príspevky peňažného či nepeňažného charakteru zo sociálneho fondu sú predmetom dane z príjmov. Pri ich zdaňovaní sa postupuje rovnako ako pri zdaňovaní mzdy – zamestnávateľ odvedie za zamestnanca preddavok na daň z príjmov v priebehu kalendárneho roka. Výsledná daňová povinnosť zamestnanca je vysporiadaná prostredníctvom daňového priznania alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.

U zamestnanca nepodliehajú zdaneniu tie príspevky zo sociálneho fondu, ktoré v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené (§ 5 zákona o dani z príjmov). Príkladom je príspevok na stravovanie, prenájom športového priestoru pre zamestnancov, preventívna prehliadka zamestnancov vyplývajúca z osobitných predpisov, nealkoholické nápoje poskytnuté zamestnávateľom na spotrebu na pracovisku a pod.)

Platenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie je naviazané na daňové posúdenie plnenie z fondu. Pokiaľ plnenie podlieha dani z príjmov, sú zamestnávateľ i zamestnanec povinní platiť poistné. Naopak pokiaľ je plnenie zo sociálneho fondu oslobodené od dane z príjmov alebo nie je predmetom dane, vtedy nepodlieha odvodovým povinnostiam u zamestnávateľa ani u zamestnanca.

Previos Post Share Post :

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.